BİLGE’NİN E-BÜLTENİ

  • Bilge İnal linkedin
  • Bilge İnal Email
  • Bilge İnal Anasayfa
  • Bilge İnal Anasayfa
Dişi Bilgelik® Kadın Dönüşüm Programları

Yaratıcı Eğitmeni, Profesyonel Koç

Kadınsı Bilgelik ile Dönüşüm, Erginlenme, Bütünlük
Bilge İnal
Feminen Liderlik

Ataerkil düzenin tüm sistemleri şekillendirdiği bir dünyada yaşıyoruz. İş yapış şekilleri, başarıya atfedilen değer, gücün tanımı, klasik liderlik prensipleri hem bu düzenin kodlarını barındırıyor hem de kadınların doğalarından bulunan dişil liderlik özellik ve değerlerini göz ardı ediyor.

Hedef ve sonuç odaklılık, zihinsel tüm süreçler, analiz etme, problem çözme, mükemmeliyetçilik, rekabet, kıyaslama, lineer (doğrusal düz) anlayış, otorite, statüko ve hiyerarşik bakış, ataerkil sistemin oluşturduğu eril bilincin başlıca önem verdiği değerleri. Kadınlar, bu değerlerin içinde zamanla kendi dişil doğalarından uzaklaştı; düşünüş, iş yapış ve ilişki kurma biçimleri giderek eril değerleri benimsedi. Bu da onları hem içsel hem de dışsal olarak belli bir zamandan sonra içsel olarak tüketti, yordu ve agresifleştirdi.

Kadınlar, erkeklerden farklı olarak, liderlik rolleri ile biyolojik, nörolojik, kültürel, organizasyonel ve kendi bireysel alanlarından getirdikleri çeşitli dinamiklerin ve engellerin arasında mücadele etmekte ve/veya sıkışmaktalar. Kişisel, toplumsal ve kültürel inançları ve içsel bariyerlerinden ötürü masaya ellerini ya erkek gibi vurmaktadırlar ya da geri planda kalmayı tercih etmektedirler.

Dişil değerlerinin farkına varıp, bu değer sistemini harekete geçiren kadınlar yakın ve orta gelecekte yeni dünyanın ve gelecek kuşakların şimdiden özgün liderleri konumundalar. Eril ve dişil değerleri dengeleyen feminen liderler; gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabildikleri, içsel dengelerine ve saf güçlerine geri dönmektedirler.Bu değerler sisteminin başlıca özellikleri;

o Kadının kadını samimiyetle desteklediği, “Sisterhood-Kızkardeslik” bilinci temel değeridir
o Yaratıcıdır
o Magnetiktir
o İçsel güçtür
o İşbirliği, yapıcı ve ilişki odaklıdır.
o Doğaya-yeşile samimiyetle sahip çıkan bilge bir bilinçtir.

Araştırmalar gösteriyor ki; içinde bulunduğumuz yüzyılda, gelecek iş modellerinin sürekliliği, neslimizin ve gelecek nesillerin refahı ve mutluluğu, üzerinde yaşadığımız gezegenin iyileşmesi kadınların elinden gerçekleşmesi mümkün olacak. Erkek egemen toplumun değerler sisteminde çalışma sistemlerini yeniden çerçeveleyip tanımlamaları, feminen liderliği, saf gücü, kendini ifadeyi kuvvetlendirmek için kadınların dişi bilgelikleri tanışmaları gerekiyor.

Kadınların içlerinden gelen sesi artık daha güçlü bir şekilde ifade etmeleri, sakladıkları öz güçlerini ortaya çıkarmaları ve yaratıcı doğalarını pek çok alanda kullanmaları ancak dişi bilgelikleri ile yeniden tanışmaları ile mümkün.Feminen Liderlik Koçluk Yaklaşımı

o Kadının içsel prezansını güçlendirir ve rahatlatıcıdır.
o Üstlendiği rolleri, iş ve özel yaşam arasında ki sıkışmışlığını hafifletir.
o Karar alma becerisi ile doğrudan bağlantılı; bedeni ve sezgileri ile bağlantısını güçlendirir.
o Eril ve dişil yanlarını tanıyıp, bu değerler arasında sağlıklı bir denge kurmasını sağlar
o Kadın doğasından getirdiği sadece ona has beceri ve yeteneklerini tanımasını, ortaya çıkarmasını sağlar.
o Sesinin gücünü inşa etmesine yardımcı olur
o Cesaretlendirir, özgüvenini artırır, risk alması kolaylaşır
o Yaratıcı kaynaklarını tanımasını, hedeflerini bu kaynaklar ile hizalamasını sağlar
o Yetersizlik, kıyaslama, iç-dış kritik, mükemmeliyetçilik, suçluluk ve utanç, manipülasyon gibi kadınların düşmanı içsel engellerini ve gölge yanlarını dönüştürmesini sağlar.

Feminen Liderlik; hayatını, rollerini, liderliğini dönüştürmek, yeniden yaratmak veya tanımlamak isteyen, bireysel ve lidersel evrimini, dişi bilgelik ile aktive etme etmek isteyen tüm kadın yöneticilere açık bir yaklaşımdır.

Dişi Bilgelik; evrensel yasalarla harmanlanmış bir bilinçtir ve bu bilinç dokunduğu her alanda genişleme, o alanın ihtiyacına göre yeni fırsatlar ve oluşumlar sunar.

Kadın fizyolojisi, biyolojisi, nörolojisi, psikolojisi ve kadim ilimlerden bilgilerle harmanlanmış özel bir yaklaşımdır.

Bilge İnal, kadınların gerçek güçlerini ve özgün seslerini ifade etmelerine ve adımlarını cesaretle atmaları için dişil disipline has araçlar sunan dönüşümsel bir koçluk yaklaşımı ile bireye özel ve grup çalışmaları sunmaktadır.Kadınlara Özel Kurumsal Hizmetler

o Tepe Yönetici Koçluğu
o Orta ve Üst Düzey Yöneticilere Executive Koçluk
o Dişi Bilgeliğe Yolculuk Programı Exclusive

Uyuyan kadınlar uyandığında dağlar yerinden oynar.

Çin Atasözü